Warunki udostępniania dokumentacji medycznej reguluje art. 26.1, art. 27 i 28.1. ustawy z dnia 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz komunikat Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia.

Bieżąca dokumentacja medyczna z leczenia ambulatoryjnego

  1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy (za okazaniem dowodu osobistego i pisemnego upoważnienia) składa ustną bądź pisemną prośbę w danej poradni ZOZ w Gnieźnie o wydanie kserokopii dokumentacji z leczenia w tej poradni.
  2. Wskazana dokumentacja przekazywana jest do pokoju nr 5 w Gnieźnie ul. Św. Jana 9, /parter/,  a następnie w Kancelarii wydawane jest jej ksero za potwierdzeniem wyrażającym zgodność odpisu z oryginałem.
  3. Ksero dokumentacji pacjent odbiera osobiście ( okazując się dowodem osobistym) lub przez swojego przedstawiciela ustawowego za okazaniem pisemnego upoważnienia pacjenta oraz dowodu osobistego po upływie 2-ch dni od zgłoszenia.

 

Kontakt telefoniczny 61 222 8271

 

Dokumentacja medyczna z leczenia szpitalnego

  1. Pacjent (lub jego przedstawiciel ustawowy za okazaniem dowodu osobistego i pisemnego upoważnienia pacjenta) składa pisemną prośbę do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie o udostępnienie wskazanej dokumentacji medycznej.
  2. Kserokopie wydawane są w Kancelarii  ZOZ w Gnieźnie, ul. Św. Jana 9, za pisemnym poświadczeniem odbioru wskazanej dokumentacji medycznej po okazaniu dowodu osobistego – w sytuacji, kiedy dokumentację odbiera osoba w imieniu pacjenta za pisemnym upoważnieniem i okazaniem dowodu osobistego. Pracownik wydający kserokopię sprawdza, czy w załączonym do dokumentacji pisemnym oświadczeniu pacjenta o przekazywaniu danych na temat jego stanu zdrowia osoba ją reprezentująca nie jest wskazana, jako ta, której nie wolno informować, co do sytuacji zdrowotnej pacjenta.

 

Kontakt telefoniczny 61 222 8 271, 61 222 8 236

 

Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej określa Regulamin organizacyjny, tj.:

Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę, w wysokości określonej w obowiązujących przepisach.

Osoba ubiegająca się o wydanie dokumentacji medycznej ponosi koszty związane z udostępnieniem dokumentacji medycznej w wysokości określonej w art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. opłata za:

  • jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002,
  • jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007,
  • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004

– przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 ogłoszenie w "Monitorze Polskim" pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

Przedmiotowej opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie.

 

 

Załączniki: