Ułatwienia dostępu

Skip to main content
Rejestracja do poradni:

+48 61 222 81 82

Centrala:

+48 61 222 80 00

Wersje Językowe

Udostępnianie dokumentacji medycznej

 

Warunki udostępniania dokumentacji medycznej reguluje art. 26 art. 27 i 28  ustawy z dnia 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz komunikat Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia.

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej z leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego może być złożony w dowolnej formie, w dowolnej treści, jednakże z wniosku musi wynikać:

 1. którego Pacjenta wniosek dotyczy;
 2. jakiej dokumentacji medycznej wniosek dotyczy;
 3. dane wnioskodawcy (imię i nazwisko) oraz dane do kontaktu (np. telefon, adres mailowy, lub adres do korespondencji) oraz określić uprawnienie do uzyskania dokumentacji medycznej (należy wskazać czy wnioskujący jest przedstawicielem ustawowym, osobą upoważnioną, osobą bliską, a jeżeli w dokumentacji medycznej nie złożono upoważnienia, do wniosku należy dołączyć jego oryginał);
 4. forma i sposób udostępnienia dokumentacji medycznej;
 5. sposób odbioru dokumentacji medycznej.

Szpital Pomnik Chrztu Polski  wprowadził wzór formularza o udostępnienie dokumentacji medycznej, do pobrania na stronie internetowej poniżej.

Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej można składać :

 • osobiście w budynku Administracji Szpitala przy ul. Św. Jana 9 w pok. nr 9 (parter);
 • listownie na adres Szpital Pomnik Chrztu Polski, ul. Św. Jana 9 Gniezno ;
 • telefonicznie pod numerem 61 222 8 303;
 • drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • osobiście w Poradni Specjalistycznej (dot. dokumentacji z leczenia w tej Poradni).
 1. Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona (za okazaniem dowodu osobistego/pisemnego upoważnienia) składa wniosek o udostępnienie wskazanej dokumentacji z leczenia szpitalnego lub leczenia ambulatoryjnego.
 2. Wskazana dokumentacja przekazywana jest do pracownika Działu Zarządzania Kontraktem i Statystyką odpowiedzialnego za udostępnianie dokumentacji medycznej,  
  Św. Jana 9, /parter/.
 3. Pracownik wydający kserokopię sprawdza, czy w załączonym do dokumentacji pisemnym oświadczeniu pacjenta o przekazywaniu danych na temat jego stanu zdrowia osoba ją reprezentująca nie jest wskazana, jako ta, której nie wolno informować, co do sytuacji zdrowotnej pacjenta.

Czas oczekiwania na udostępnienie dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna udostępniana jest bez zbędnej zwłoki, co oznacza że udostępnienie powinno nastąpić w możliwym najkrótszym terminie. W każdym indywidualnym przypadku najkrótszy możliwy termin w jakim może zostać udostępniona dokumentacja medyczna bez zbędnej zwłoki jest różny i zależy od wielu czynników m.in. np. od obszerności dokumentacji medycznej.

 

Wydawanie dokumentacji medycznej

Wnioskowana dokumentacja można odebrać osobiście w siedzibie Szpitala (okazując się dowodem osobistym) lub przez swojego przedstawiciela ustawowego/osobę upoważnioną (za okazaniem pisemnego upoważnienia pacjenta oraz dowodu osobistego), po uprzednim telefonicznym kontakcie z pracownikiem odpowiedzialnym za jej przygotowanie, w dni powszednie w godzinach 7.00- 14:30.

Na wniosek pacjenta dokumentacja może zostać przesłana pocztą na wskazany przez wnioskodawcę adres. Przesłanie dokumentacji medycznej za pośrednictwem poczty lub kuriera, następuje zawsze listem poleconym lub paczką, z adnotacją „do rąk własnych adresata” za potwierdzeniem odbioru. Szpital Pomnik Chrztu Polski przesyła dokumentację medyczną za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.

Szpital Pomnik Chrztu Polski nie udostępnia Pacjentom jak również podmiotom i instytucjom, dokumentacji medycznej przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazania go za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym
w szczególności w postaci poczty elektronicznej, faxu lub za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Koszty udostępnienia dokumentacji medycznej

Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę, w wysokości określonej w obowiązujących przepisach.

Osoba ubiegająca się o wydanie dokumentacji medycznej ponosi koszty związane z udostępnieniem dokumentacji medycznej w wysokości określonej w art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. opłata za:

 • jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002,
 • jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007,
 • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004

– przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 ogłoszenie w "Monitorze Polskim" pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

Wysokość opłat na dzień 06.09.2023 r.: 

 • jedna strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej 14 zł,
 • jedna strona kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,40 zł
 • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 2,8 zł

Wyciąg z dokumentacji medycznej – skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej,

Odpis dokumentacji medycznej – dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem.

 

Szpital Pomnik Chrztu Polski ma prawo uzależnić wykonanie czynności udostępnienia dokumentacji medycznej (w tym jej wydanie) od wcześniejszego uiszczenia opłaty. W przypadku odbioru osobistego, wydanie dokumentacji medycznej następuje po uiszczeniu opłaty w Kasie Szpitala Pomnik Chrztu Polski.

Przedmiotowej opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie.

Opłata za doręczenie (wysyłkę) dokumentacji medycznej -naliczona kwota musi być zindywidualizowana i ekwiwalentna, co oznacza że musi odpowiadać faktycznie poniesionym kosztom doręczenia (wysyłki) dokumentacji medycznej. Do powyższych kosztów za doręczenie nalezą również koszty naliczone przez operatora pocztowego w przypadku zwrotu przesyłki ze względu na niepodjęcie jej w terminie;

W przypadku przesłania dokumentacji medycznej za pośrednictwem Poczty Polskiej, wydanie dokumentacji medycznej następuje po uiszczeniu wskazanej kwoty za znaczek pocztowy w Kasie Szpitala lub na wskazany numer konta :

92 1560 0013 2070 4677 1000 0001

W przelewie należy wskazać „opłata za wysyłkę dokumentacji” + dane wnioskodawcy.

W sprawie informacji dotyczącej udostępniania dokumentacji medycznej prosimy o kontakt pod numerem telefonu 61 222 8 303 w dni robocze w godzinach 7.00-14.30