Warunki udostępniania dokumentacji medycznej reguluje art. 26 art. 27 i 28  ustawy z dnia 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz komunikat Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia.

Bieżąca dokumentacja medyczna z leczenia ambulatoryjnego

 1. Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona (za okazaniem dowodu osobistego/pisemnego upoważnienia) składa wniosek w danej poradni specjalistycznej przy Szpitalu Pomnik Chrztu polski w Gnieźnie o udostępnienie wskazanej dokumentacji medycznej z leczenia w tej poradni.
 2. Wskazana dokumentacja przekazywana jest do Administracji nr 1 ul. Św. Jana 9, /parter/,  a następnie wydawane jest jej ksero za potwierdzeniem wyrażającym zgodność z oryginałem.
 3. Wnioskowaną dokumentację można odebrać osobiście w siedzibie Szpitala (okazując się dowodem osobistym) lub przez swojego przedstawiciela ustawowego/osobę upoważnioną (za okazaniem pisemnego upoważnienia pacjenta oraz dowodu osobistego), po uprzednim telefonicznym kontakcie z pracownikiem odpowiedzialnym za jej przygotowanie, w dni powszednie w godzinach 7.00- 14:30. Na wniosek pacjenta dokumentacja może zostać przesłana za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Kontakt telefoniczny 61 222 8 303

Dokumentacja medyczna z leczenia szpitalnego

 1. Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona (za okazaniem dowodu osobistego/pisemnego upoważnienia) składa wniosek o wydanie kserokopii wskazanej dokumentacji z leczenia szpitalnego.
 2. Wnioskowaną dokumentację można odebrać osobiście w siedzibie Szpitala (okazując się dowodem osobistym) lub przez swojego przedstawiciela ustawowego/osobę upoważnioną (za okazaniem pisemnego upoważnienia pacjenta oraz dowodu osobistego), po uprzednim telefonicznym kontakcie z pracownikiem odpowiedzialnym za jej przygotowanie, w dni powszednie w godzinach 7.00- 14:30. Na wniosek pacjenta dokumentacja może zostać przesłana za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Kontakt telefoniczny  61 222 8 303

Pracownik wydający kserokopię sprawdza, czy w załączonym do dokumentacji pisemnym oświadczeniu pacjenta o przekazywaniu danych na temat jego stanu zdrowia osoba ją reprezentująca nie jest wskazana, jako ta, której nie wolno informować, co do sytuacji zdrowotnej pacjenta.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę, w wysokości określonej w obowiązujących przepisach.

Osoba ubiegająca się o wydanie dokumentacji medycznej ponosi koszty związane z udostępnieniem dokumentacji medycznej w wysokości określonej w art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. opłata za:

 • jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002,
 • jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007,
 • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004

– przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 ogłoszenie w "Monitorze Polskim" pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

Wysokość opłat na dzień 06.09.2023 r.: 

 • jedna strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej 14 zł,
 • jedna strona kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,40 zł
 • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 2,8 zł

Wyciąg z dokumentacji medycznej – skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej,

Odpis dokumentacji medycznej – dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem.

Przedmiotowej opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie.

Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej składać można:

 • osobiście w budynku Administracji Szpitala przy ul. Św. Jana 9 w pok. nr 1 (parter);
 • listownie na adres Szpital Pomnik Chrztu Polski, ul. Św. Jana 9 Gniezno ;
 • telefonicznie pod numerem 61 222 8 303
 • drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;
 • osobiście w Poradni Specjalistycznej (dot. dokumentacji z leczenia w tej Poradni).

 

Załączniki: